Birding Goleta/Santa Ynez Valley Nov 18, 2014 - dyamabo